POLITIKA I MJERE SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Bitcoin Store je brend tvrtke Digital Assets d.o.o. (dalje u tekstu i kao: Digital Assets, mi, nas, naše) koja se zalaže za najvišu razinu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: SPNFT). Slijedimo zakone Republike Hrvatske i EU-a te aktivno sprječavamo sve akcije koje imaju za cilj ili olakšavaju proces legalizacije nezakonitih sredstava.

Digital Assets ovom Politikom propisuje mjere, radnje i postupke koje poduzimamo u svom redovnom poslovanju kako bi onemogućili korištenje usluga naše platforme Bitcoin Store od strane kriminala.

Zadržavamo pravo obustaviti uslugu korisniku ako postoji ikakva sumnja da se radi sredstvima pribavljenim na nezakonit način.

TEMELJNI POJMOVI

Pod pojmom pranja novca (dalje u tekstu: PN) podrazumijevamo proces pretvaranja sredstava od ilegalnih aktivnosti (poput prevare, korupcije, trgovine drogom, utaje poreza, terorizma itd.) u druga sredstva ili investicije koje izgledaju legitimno u svrhu skrivanja stvarnog izvora sredstava.

Financiranje terorizma (dalje u tekstu: FT) je omogućavanje ili prikupljanje sredstava s namjerom da se upotrijebe za počinjenje terorističkoga kaznenog djela (kao što su obuke za terorizam, ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom, narušavanje sigurnosti međunarodnog zračnog prometa i sl.).

Terorizam može biti financiran iz prihoda legalnih aktivnosti, što dodatno otežava otkrivanje, za razliku od PN kojem uvijek prethodi neka nezakonita radnja.

Transakcija - svaki primitak, izdatak, prijenos s računa na račun, zamjena, čuvanje, raspolaganje i drugo postupanje s novcem unutar Bitcoin Store platforme.

Identifikacija korisnika - postupak koji uključuje utvrđivanje stvarnog identiteta korisnika na temelju vjerodostojnih izvora, prije svega osobnih dokumenata.

Sumnjiva transakcija - svaka pokušana ili izvršena transakcija za koju procjenjujemo da postoje razlozi za sumnju na PN ili FT, odnosno da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti.

INTERNE MJERE SPRJEČAVANJA PN I FT

Digital Assets provodi proceduru SPNFT sljedećim mjerama:

 • dubinskom analizom korisnika mjerama pojednostavljene i pojačane dubinske analize,
 • procjenom rizika korisnika,
 • predviđanjem namjene sklapanja poslovnog odnosa,
 • stalnim praćenjem aktivnosti i sumnjivih transakcija korisnika,
 • unutarnjim kontrolama, revizijama i procedurama i
 • vođenjem evidencije.

Identifikacija korisnika

Postupkom „upoznaj svog klijenta“ (eng. Know your customer - KYC) i „dublinska analiza klijenta“ (eng. Customer Due Diligence - CDD) poduzimamo mjere kojima utvrđujemo identitet našeg korisnika i procjenjujemo rizik povezan s tim korisnikom.

Fizičkim osobama provjeravamo i utvrđujemo identitet tako što analiziramo prikupljene osobne podatke s podacima dostavljenim važećom identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica).

Svaki korisnik koji je fizička osoba daje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, prebivalište, datum i godina rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), naziv i broj identifikacijske isprave, državu izdavatelja identifikacijske isprave te državljanstvo.

Za potpunu verifikaciju korisnika upotrebljavamo e-identifikaciju putem selfie snimke s mobilnog uređaja ili osobnog računala.

U slučaju kada je korisnik pravna osoba, potrebno je dostaviti izvadak iz Trgovačkog registra, kao i imena i adrese direktora te ime i adresa osobe ovlaštene za zastupanje.

Ovlaštena osoba za zastupanje dužna je dostaviti istu vrstu osobnih podataka i identifikacijski dokument kao i fizička osoba, uključujući i e-identifikaciju.

Osobni podaci fizičkih i pravnih osoba se čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Više o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka možete pronaći u dokumentu Politika privatnosti.

U sklopu našeg poslovanja primamo usluge od treće strane, odnosno, određenog pružatelja usluga te dajemo ograničen i strogo praćen pristup nekim našim podacima. Naša Politika privatnosti sadrži informacije o trećim stranama koje imaju pristup Vašim osobnim podacima i kojim zemljama prenosimo te podatke.

Procjena rizika

Rizik PN/FT smatramo rizikom da će korisnik zlouporabiti našu platformu Bitcoin Store za PN/FT. U skladu s tim, provodimo pristup utemeljen na riziku (eng. Risk Based Approach) koji nam pomaže u primjeni FATF-ovih međunarodnih standarda i odredbi Pete direktive EU-a o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Digital Assets kategorizira korisnike, poslovne odnose i transakcije u skladu s procijenjenom razinom rizika od PN/FT.

Pri identifikaciji rizika od PN/FT, uzimamo u obzir sljedeće:

 • čimbenike rizika korisnika – u ovom slučaju promatramo ponašanje korisnika i poslovnu djelatnost korisnika te predviđamo namjenu sklapanja poslovnog odnosa,
 • čimbenike rizika geografskih područja – kako poslovni odnos ne ostvarujemo s trećim zemljama kao ni sa zemljama visokog rizika, pozornost obraćamo na druge geografske podatke,
 • čimbenike rizika transakcija – uzimamo u obzir ako je transakcija neuobičajena te procjenjujemo da li postoje razlozi za sumnju na PN ili FT.

Slijedom navedenih čimbenika, naše korisnike razvrstavamo u tri kategorije: visoki rizik, srednji rizik i niski rizik. U skladu s provedenom kategorizacijom, provodimo daljnje mjere za SPNFT.

Namjena sklapanja poslovnog odnosa

Digital Assets primjenjuje mjere pojednostavljene dubinske analize korisnika ako utvrdimo da je rizik korisnika nizak.

Ako utvrdimo da je naš korisnik politički izložena osoba (dalje u tekstu: PIO), da se nalazi na nekoj od UN, EU i OFAC sankcijskih lista ili da je korisnik visokog rizika, pojačano pratimo poslovni odnos s korisnikom.

PIO je svaka fizička osoba koja djeluje ili je djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi u proteklih 12 mjeseci, uključujući članove njene uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici PIO.

Članovi obitelji PIO: bračni ili izvanbračni drug, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, roditelji PIO.

Bliski suradnik PIO: fizička osoba koja ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s PIO, fizička osoba koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit PIO.

Praćenje aktivnosti korisnika

Pored prikupljanja podataka, Digital Assets nastavlja pratiti aktivnost svakog korisnika kako bi se prepoznale i spriječile sumnjive transakcije.

Digital Assets implementirao je sustav praćenja navedenih transakcija (kako automatiziranih, tako i manualnih) kako bi spriječili korištenje usluga tvrtke za PN/FT.

Sve uplate i isplate sredstava korisnika moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • prilikom prijenosa sredstava, ime i prezime naznačeno tijekom registracije mora odgovarati imenu vlasnika računa,
 • u bilo kojem slučaju, nije dopušten nikakav depozit ili isplata trećim osobama.

Digital Assets nema obvezu obavijestiti korisnike da su tijela za provedbu zakona informirana o njihovim aktivnostima.

Nadzor i provođenje usklađenosti

Digital Assets provodi unutarnje kontrole, revizije, procedure i edukacije za SPNFT-a te redovito ažurira liste indikatora za prepoznavanje korisnika, sumnjivih transakcija i sredstava za koje postoje razlozi za sumnju na PN/FT.

Vođenje evidencije

Podatke o korisnicima i njihovim transakcijama, dokumentaciju i sve izvještaje povezane s poslovnim odnosom između korisnika i Digital Assetsa čuvamo prema važećim zakonskim propisima RH i EU.

ZAVRŠNE ODREDBE

Digital Assets zadržava pravo izmjene Politika o SPNFT u bilo kojem trenutku, kako bi i dalje zadržali najvišu razinu usklađenosti sa Zakonom o SPNFT.

Ova skraćena verzija Politike o SPNFT stupa na snagu 1.3.2022. i zamjenjuje svaku drugu politiku o SPNFT koja se primjenjivala prije tog datuma.

Internetski "kolačići" su potrebni kako bi vam omogućili najbolje iskustvo na Bitcoin Store platformi. Nastavkom pregleda ove web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Za više informacija pogledajte Politiku privatnosti.